PRIVACYBELEID PVSU

 

 

 

 

Inleiding.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met informatie die de vereniging van de leden verkrijgt, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

 

Het verstrekken van gegevens.

Als u lid wordt van onze vereniging verkrijgen we uw naam, adres, woonplaats,

geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en personeel nummer.

 

Na toekenning van een lidmaatschapsnummer verwerken we uw gegevens in een (digitaal) PVSU bestand met de naam"leden PVSU". De datum van mutatie wordt automatisch vastgelegd in dit bestand.

 

Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:

1. naam, voornaam, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en

††† E-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;

2. lidmaatschapsnummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder 1.;

3. gegevens betreffende het lidmaatschap, waaronder begrepen de aard daarvan, alsmede de

††† functie binnen en de deelname aan de activiteiten van de vereniging;

4. foto's en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging;

5. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften.

 

De verwerking geschiedt slechts voor:

1. de activiteiten die gelet op de doelstelling van de vereniging gebruikelijk zijn of die door de

††† ledenvergadering zijn goedgekeurd;

2. het verzenden van informatie aan betrokkenen;

3. het bekend maken van informatie voor betrokkenen en activiteiten van de vereniging na

††† instemming van de ledenvergadering, voor zover aanwezig, op de eigen website;

4. het berekenen, vastleggen en innen van contributie en giften, alsmede andere activiteiten van

††† intern beheer;

5. om u diensten, producten en/of informatie aan te bieden en te leveren;

6. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de website, of ††

††† om via de website contact op te nemen met bestuursleden van de vereniging;

7. om u een nieuwsbrief, uitnodiging of andere elektronische informatie toe te sturen.

8. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen t.b.v. de kascontrolecommissie.

 

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:

Degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de hierbovenbedoelde activiteiten als bedoeld in"de verwerking geschiedt slechts voor:"of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken.

 

 

 

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk een jaar nadat het lidmaatschap is beŽindigd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

 

Uitwisseling gegevens

Alleen als u het bestuur daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw gegevens uitwisselen met de andere leden.

 

 

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy-beleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via ria.rijksen@kpnmail.nl

 

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan ria.rijksen@kpnmail.nl. ofdoorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of post ontvangen van informatie vanuit de vereniging.

 

 

Vastgesteld te Utrecht op maandag21 mei 2018.